Kontrollansvariga och deras uppgifter

KONTROLLANSVARIG

I

UPPSALA

KA ska i samråd med byggherren ta fram en kontrollplan som är projektspecifikt till bygget.


Den kontrollansvarige ska närvara vid:

Tekniska samråd

Besiktningar och andra kontroller

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

Slutsamråd


Dessutom ska KA besöka arbetsplatsen regelbundet, omfattning beroende på projektets art.


Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.


Sammanställa all dokumentation.


Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.


Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning.


En KA ska inte jämställas med en besiktningsman.

KA ser till att entreprenaden följer bygglagstiftningens krav.